FTA - Kimyasal Dolgulu Scrubber

Kimyasal Dolgulu Scrubber

KİMYASAL DOLGULU SCRUBBER :
Endüstriyel tesislerde üretim alanlarında iç yada dış ortamlarda havaya karışan ve çalışma ortamında yoğun olarak hissedilen kimyasal içeriğe sahip kokulu gazlar bulunmaktadır. Bu kokulu gazlar çalışma şartlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu kokulu gazlar çoğunlukla;
Endüstriyel veya evsel atık suların toplanması ve işlenmesi esnasında,
Bitkisel veya hayvansal üretim tesislerindeki proseslerde,
Asidik veya bazik sıvıların işlenmesi esnasında,
Endüstriyel Tesislerdeki muhtelif işletmelerde,

çevre ve insan sağlığına zarar veren ve çalışmayı engelleyen muhtelif tür kokulu gazlar ve kimyasal gaz ihtiva eden buharlar ortaya çıkmaktadır. Bu gazlar organik veya inorganik olarak kokulu olarak ortama atılırlar. VOC (inorganik uçucu gazlar) gazlarının tutulmasında önemli bir yere sahiptirler. Bu kokulu gazlar genel olarak ortamdan emilerek koku giderici dolgulu kulelere gönderilir ve burada muhtelif kimyasal sıvı dozajlaması ile reaksiyona sokularak gazın tutulması sağlanır.Kokulu gaz havadan Arıtılarak Atmosfere temiz hava çıkışı sağlanır.

BAŞLICA KOKULU GAZLAR   :
Amonyak   (NH3)
Hidrojen Klorür   (HC)
Sülfür Dioksit   (SO2)
Stiren Gazı (C6H5CH=CH2)
Hidrojen Florür (HP)

Hidrojen Sülfür (H2S)
Hidroklorik Asit (HCL)
Nitric Asit (HNO3) vs.. gibi  

Daha az yaygın Asit Gazlar ise Hidrojen Bromür, Hidrojen Siyanür, Asetik Asit gibi organik Asitlerdir. Bazı kirleticiler tek başına zararlı madde gibi görülmese de atmosferde girdiği reaksiyonla zararlı madde haline dönüşebilir. Örneğin Amonyak tek başına zararlı madde olarak görülmese de Atmosferle girdiği reaksiyonla amonyum sülfat, amonyum nitrat gibi tehlikeli kirletici sınıfına dönüşebilirler.Bütün bu bileşenler Çevreye karşı yüksek derecede tehdit oluşturur. Meydana gelen asit yağmurları, araç, bina, eşya ile tüm canlı ve cansızlara yüksek potansiyel tehdit oluşturduğunda bu noktada Gaz Yıkayıcılarının amacı zararlı maddeleri çıkış noktasında absorbe ederek Atmosfere yayılmasını önlemektir.

Scrubber Ünitesi Kokulu gazın muhteviyatına göre tek veya çoklu kademeli olarak imal edilirler. Scrubber Ünitesi içerisinde özel yüzey arttırıcı dolgular bulunur ve kokulu gazlar Ünitenin içerisinden geçerken Sirkulasyon suyu ve ilaveten dozajlanan kimyasal sıvı katkısı ile bu kokulu gazlar Scrubber Kademelerinde yıkanarak içeriğindeki kokuların yokedilmesi ve Atmosfere temiz havanın atılması sağlanır. Muhtelif kokulara göre uygun kimyasal sıvı seçilmekte ve çoklu kokuların çıktığı proseslerde de Koku Giderim Kulesi adedi ve kademe sayısı değişkenlik gösterebilmektedir. Koku Giderim Ünitesinin kaç kademeli ve kaç kuleden oluşacağı kullanılacağı prosese göre üretici tarafından belirlenir.

KOKU BİRİMİ (OU) :
Bir metreküp havada disperse olarak koku hissine neden olan kokulu madde miktarıdır. Koku Konsantrasyonun Birimi (OU/m3) Kokulu madde miktarının, kokulu madde hacmine oranıdır.